Meshech Chokhmah – Introduction to Shemos

In his introduction to seifer Shemos, Rav Meir Simchah haKohein discusses a few themes, some of which we covered in this shiur.

  • Why is Moshe’s nevu’ah special? Interestingly, the Meshekh Chokhmah emphasizes how we know that Moshe received nevu’ah, not the nature of the nevu’ah itself.
  • Moshe, prophecy, and free will.
  • The central role of free will in life.
  • And, not covered: the hand-off from Moshe to Yehoshua.
.advgblist-00658089-bd0d-42a6-b359-9d4d2e60ca74 li { font-size: 16px }

Audio:

 

Video:


משך חכמה – הקדמה לספר שמות

נבואת משה הוא למעלה מנבואת כל הנביאים שנבואת כולם הוא עפ”י אות ומופת וכל המאמין באותות יש בלבו דופי או שמוסמך עפ”י נביא מוחזק לנביא כמו אלישע ע”י אליהו. רק שהתורה אמרה להאמין לנביא שמראה אות ומופת כמו שצותה להאמין לעדים אעפ”י שאינו מן ההכרח שתמיד יעידו אמת וחנניה בן עזור יוכיח שהיה נביא אמת ולסוף נעשה נביא שקר כמו שאמרו פרק הנחנקין לא כן משה רבינו שכל ישראל שמעו שהקב”ה מדבר למשה פנים אל פנים וכולם הגיעו למעלת הנבואה וראו איך הקב”ה מדבר עמו לכן אמר הנני בא אליך בעב הענן בעבור ישמעו כו’ וגם בך יאמינו לעולם שכל זמן שהאמינו מצד האותות כמו במצרים היה קל הביטול ע”י נביא אחר שיראה אותות ומופתים לא כן עכשיו אף אם יבואו אלף רבבות נביאים באותות ומופתים לאמר בשם ד’ לשנות קוצו של יו”ד מתורת משה לא נשמע לו ומצוה להמיתם כדין נביאי שקר כיון שעל נבואת משה אנו עדים בעצמינו וזה שאמר וגם בך יאמינו לעולם ודו”ק בכל דברי רבינו בהלכות יסודי התורה פרק ז’ וח’ כי כל דבריו קדושים וברוח נבואה אמרן בלי ספק.

וא”כ איך צוה השם שיאמינו לעולם במשה הא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ואין הידיעה מכרחת הבחירה ושמא יבחר משה אחר זה חלילה להוסיף מדעתו ועל כרחין שהשי”ת שלל ממנו הבחירה לגמרי ונשאר מוכרח כמלאכים. והטעם שהתכלית הוא הבחירה שבלא בחירה אין מעלה על האדם יותר מכל הנמצאים וכמו שאמרה צפרדע לדוד אל תזוח דעתך שהיא אומרת כל היום שירה היינו שמקיימת תמיד פעולת יוצרה בלי הפסק ועל צד המוסר כיוון דוד בהתבוננו מן הצפרדע שהאם בשביל שהוא בחירי יאסוף נועם זמירות הגיון לבו אבל האמת כי כל העיקר הוא לנצח הבחירה ובאין בחירה הלא גם טרם ירדה הנפש בתי חומר היתה משכלת להפליא וזה מאמרם ז”ל כל הלומד ע”מ שלא לעשות נוח לו שנהפכה לו שליתו על פניו כי שם היה הנפש משכיל בלי מפסיק מחיצה החומרית [וזה רק בלומד משום שנהנה מן החכמה הא מי שלומד לקיים מצות השי”ת בלימודו הלא גם זה מפעל נגד הבחירה הרעה ומנצח יצרו ללמוד דעת ד’ ע”ז אמרו תלמוד גדול כו’ לידי מעשה בינה זה ודו”ק] וכן אמרו רז”ל בתנא דב”א זוטא פרק י”ב משלו משל לאדון שהיו לו עבדים והיו יושבין מעבר לחומה שלו ברזל כו’ מאותן שעלו על החומה לאותן שלא עלו על החומה איזה מהן חביב יותר הוי אומר אותן שעלו על החומה כו’ אצל הצדיקים מה נאמר בהם כו’ משא”כ במלאכי השרת יעו”ש באורך כי הצדיק עלה על החומה והמלאך לא עלה ע”ש רק שמשה שמצד עצמו עמל ויגע כל כך עד שהעלה עצמו למדרגה הגבוה שבמדרגות האנושי השלימות היותר האפשרי לכן זכה שיבטל ממנו הבחירה א”כ זה עיקר תכלית הבריאה לזכך החומר עד שישוב בשרו גם לרוחני ולכלי חזיון בכבוד אלקים וכמו שכתוב ומבשרי אחזה אלקי. אבל כל ישראל שהמה לא היו ראוים למדרגה ונבואה כזו רק כדי לקיים הדת שלא יבוא שום מבהיל להכחיש דבר אחד ע”י אות ומופת הוכרחו לעלות למעלה רמה כזו לשמוע קול אלקים מדבר מתוך האש וכמו שאמרו ומי כל בשר אשר כו’ כמונו ויחי שיהיו הם העדים על נבואתו א”כ אח”כ הלא שבו לבחירה שאל”כ אין תכלית תו בברייתם כיון שזכייתם שסרה מהם הבחירה והיה השכלתם בהירה בלי עירוב דמיון וגשם כלל עד כי הוכרחו כמלאכים שמוכרחים מצד שכלם שע”ז נאמר כפה עליהם הר כגיגית שהיו מוכרחים מצד שכלם והשגתם לקבל עליהם התורה והיה ענין מקריי היינו שהיה רק להיות מאמינים בנבואת משה לא מצד האותות ויאמינו בד’ לעולם א”כ מה שיותר מן ההכרח הלא נאות לפניהן לשוב אל הבחירה. ובלא בחירה הלא לא היה להם שכר על קיום התורה שעל הכרח אין שכר כיון שלא מצד עמלם והכנתם היה סר מאתם הבחירה וזה שאמר שובו לכם לאהליכם היינו לבחירה ולכוחות הגוף המוקף באלפי כוחות דמיונות ההטעאה שקריות תאוות חשק וכיו”ב וזה האוהל שהגוף הוא אוהל הנפש שבעת מתן תורה יצאת נשמתם הוא שהחומר לא היה חוצץ מאומה ואתה פה עמוד עמדי שזהו שאצלו בטלה כל כוחות הגוף וחומריותו והשגתו צלולה ובהירה ונעדר בחירתו ונשאר משכיל מעוצם השגתו מוכרח להשלימות היותר נעלה ומטעם זה פירש מן האשה וכל זה בא בקצרה בדברי רבינו פרק ז’ הלכה ו’ יעו”ש היטב ולכן אמר וגם בך יאמינו לעולם.

והנה יהושע מצאנו שאמר לו הש”י שוב מול בנ”י שנית וזהו לפריעה כדאמרו פרק הערל יעו”ש ובבה”ג יליף דדוחה פריעה שבת מן שנית שהוקש למילה, וכן מצאנו שאמרו במסכת מכות דף י”א ויכתוב יהושע הדברים בספר תורת אלקים אלו אחד עשר פסוקים שבמשנה תורה ופרשת ערי מקלט נאמרה על ידו, ולכן אמר וידבר מפני שהיא תורה וכן אמרו בנדרים אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ס”ת וספר יהושע בלבד כו’ לכן גם ממנו שלל השי”ת הבחירה לגמרי כמו ממשה שלא ישלול חלילה דבר מתורת משה וזה נרמז גם בברכת משה יה יושיעך מעצת מרגלים ונרמז גם בסוף וילך כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון כו’ מכאן שתלמידו חשוב כגופו כו’ היה נראה למשה כאלו הוא חי וכיון שליהושע נסתלק ג”כ הבחירה לכן משה ויהושע היו ביכולתם לצוות להעמיד חמה כי החמה וירח המה משכילים ומוכרחים לעשות רצון קונם לא מצד הכרח רק מה שמשיגים רצון השי”ת ומצד זה סיבת השגתם היא הכרחיותם וזה שתקנו ז”ל ששים ושמחים לעשות רצון קונם וזה נכלל במה שכתב רבינו שם פ”ג הלכה ט’ משבחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים א”כ הבחירי גדול מהם שאעפ”י שהוא בעל חומר בחירי בהטעאה גדולה ואפ”ה עושה רצון קונו אולם זה רק מי שנצח המלחמה כבר וזה כמשה ויהושע אבל מי שהוא עדיין לא הגיע למעלה כזו להעשות כמלאכים הלא גם בקדושיו לא יאמין וזה אינו יכול לצוות על הגלגלים בעודו בחיים ועומד בקשרי המלחמה לכן אמר הש”י ליהושע היום הזה אחל גדלך לעיני כל העמים וזה נרמז על עמידת חמה כמו שאמרו במסכת ע”ז דף כ”ה שגם משה העמיד חמה אתיא אחל כו’ וכתיב ביהושע אחל גדלך כו’ למען ידעון כי כאשר הייתי עם משה אהיה עמך היינו שנסתלקה מאתו הבחירה, לכן היה יכול להגיד בעתיד כי יהיה עמו, כי בבעל בחירה זה מגבורת השי”ת שאין ידיעתו מכרחת ואולי יבחור ברע ולא יוכל השכינה להתייחד אליו וזה שאמר בעת ההיא ד’ שוב מול בני ישראל שנית, כיון שנסתלקה ממנו הבחירה יתכן לצוותו על הפריעה, מה שלא ניתנה לאברהם בינה כל זה ודו”ק. ובזה מבואר מה שאמר השי”ת ליהושע כי יאמרו אליכם בניכם מחר לאמר מה האבנים האלה לכם אות היא כו’ מפני ארון ברית ד’ בעברו בירדן פירוש שמה הידיעה החדשה הניקנית לכם מן האבנים האלה הלא אתם בעצמיכם עברתם את הירדן וע”ז תאמרו כי הירדן נקרע מפני ארון ברית ד’ ושהארון עיקר שבעבורו נקרע הירדן כי אחרי שעברו כל ישראל והארון עמד לבדו עד שנטלו ישראל את האבנים א”כ נקרע בשביל הארון לבד וזה לאות כי משה שהוא על ידו ניתן התורה והיה השי”ת תמיד מוסיף מצות על ידו כמו פרטיות באוהמ”ע והסבת נחלה ע”י בנות צלפחד וכיו”ב הוא היה התורה כמו שאמר זכרו תורת משה ואחריו לא קם נביא כמוהו ולא יקום כי גדול ממעלת משה בנבואה גם משיח לא יהיה כמוש”פ רבינו שזה לנצחיות התורה שלא ישונה ע”י שום אדם כי אם ישונה אז הוא נגד נבואת משה חוקת עולם ואין חילוף ושנוי ידיעה אצל הבורא לכן משה היה יכול לשבור הלוחות ולקבל ע”י לוחות אחרות והים נקרע מפני ישראל לא כן אחרי מות משה תו אין נביא רשאי לחדש דבר והתורה קיימת כולה לדורות והלוחות הם קיימין לדורות והירדן נקרע מפני הארון כי ארון הוא ברית ד’ לדורות ולא יהיו עוד לוחות אחרים והתורה כבר מסורה בידינו בשלימותה לא כן להלן כי ישאלו בניכם את אבותם פירוש הם בני בניהם ישאלו אבותם שהמה בניכם מה האבנים האלה והודעתם את בניכם לאמר פירוש שידעו מה לאמר לבניהם ולהשיב כי יבשו מי הירדן מפני ישראל כו’ ודו”ק ופוק חזי דאמרו פרק העור והרוטב (חולין בדף קכ”ד) האלקים כו’ אי אמר לי יהושע בן נון בשמיה לא צייתנא ליה דוקא ליהושע קאמר לא למשה כי ממנו ואילך אין נביא רשאי לחדש דבר כו’ ועיין ב”י הלכות ת”ת סימן רמ”ב ובט”ז ס”ק כ’ מש”כ בזה ודו”ק היטב בכ”ז.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *