For the Good

Print Friendly, PDF & Email
אמר רבי אבהו כתיב (תהילים ד:ב) “בְּקָרְאִי עֲנֵנִי אֱ-לֹהֵי צִדְקִי, בַּצָּר הִרְחַבְתָּ לִּי[; חָנֵּנִי, וּשְׁמַע תְּפִלָּתִי].” אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, “רבון העולמים! כל צרה שהייתי נכנס לה, אתה הייתה מרחיבה לי. נכנסתי לצרתה של בת שבע, ונתת לי את שלמה. נכנסתי לצרתן של ישראל ונתת לי את בית המקדש:”

Rabbi Avohu said: It says, “When I called, You answered, my G-d of justice, when in trouble you released me[; show me grace and hear my prayer].” (Tehillim 4:2) David said before the Holy One, blessed be He, “Master of the universes! Every trouble which I entered into, You used it to release me. I entered the trouble with Bas Sheva [where David sinned in how he courted her], and You thereby gave me Shelomo. I entered the trouble with Israel [David counted the population, despite a prohibition], and You thereby gave me the Temple.”

– Yerushalmi Taanis 2:9 (vilna ed. 11a)

Notice the preposition in these two quotes of tannaim:

ואמאי קרו ליה נחום איש גם זו דכל מילתא דהוה סלקא ליה אמר גם זו לטובה זימנא חדא בעו לשדורי ישראל דורון לבי קיסר אמרו מאן ייזיל ייזיל נחום איש גם זו דמלומד בניסין הוא שדרו בידיה מלא סיפטא דאבנים טובות ומרגליות אזל בת בההוא דירה בליליא קמו הנך דיוראי ושקלינהו לסיפטיה ומלונהו עפרא כי מטא התם שרינהו לסיפטא חזנהו דמלו עפרא. בעא מלכא למקטלינהו לכולהו אמר קא מחייכו בי יהודאי אמר גם זו לטובה
אתא אליהו אדמי ליה כחד מינייהו א”ל דלמא הא עפרא מעפרא דאברהם אבוהון הוא דכי הוה שדי עפרא הוו סייפיה גילי הוו גירי דכתיב (ישעיהו מא) יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו הויא חדא מדינתא דלא מצו למיכבשה בדקו מיניה וכבשוה עיילו לבי גנזיה ומלוהו לסיפטיה אבנים טובות ומרגליות ושדרוהו ביקרא רבה כי אתו ביתו בההוא דיורא אמרו ליה מאי אייתית בהדך דעבדי לך יקרא כולי האי אמר להו מאי דשקלי מהכא אמטי להתם סתרו לדירייהו ואמטינהו לבי מלכא אמרו ליה האי עפרא דאייתי הכא מדידן הוא בדקוה ולא אשכחוה וקטלינהו להנך דיוראי:

And why did they call him “Nachum ish Gamzu”? Because for anything that happened to him, he would say “This too is for the good (letovah).
One time they wanted to present Israel’s gift to Caesar’s home. They said, “Who should go?” “Nachum ish Gamzu should go, because he is learned in miracles. They sent in his hands a chest filled with precious stones and pearls. He went, and spent a night in a certain inn. In the night, the proprietors arose and emptied the chest and filled it with earth.
When he arrived there [at Ceasar’s palace] they untied the chest and saw that it was full of earth. The king want to kill all of them. He said, “The Jews are laughing at me.” [Nachum] said, “This, too, is for the good.”
Eliyahu came and [happy ending deleted…]

Berachos 60b-61a

אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר וכן תנא משמיה דר’ עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד כי הא דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא מטא לההיא מתא בעא אושפיזא לא יהבי ליה אמר כל דעביד רחמנא לטב אזל ובת בדברא והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא אתא זיקא כבייה לשרגא אתא שונרא אכליה לתרנגולא אתא אריה אכליה לחמרא אמר כל דעביד רחמנא לטב ביה בליליא אתא גייסא שבייה למתא אמר להו לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה:

Rav Huna said that Rav said quoting Rabbi Meir, and so too is the beraisa in the name of Rabbi Aqiva : A person should always be in the habit of saying, “All that the All-Merciful does, he does for the good (letav).”
When Rabbi Aqiva was traveling. He came to some city and wanted to stay at the inn. They would not let him. He said “All that the All-Merciful does, is for the good.” He went into the woods [to sleep], and he had with him a rooster, a donkey and a lamp. A wind came and extinguished the lamp. A cat came and ate the rooster. A lion came and ate the donkey. [R’ Aqiva] said, “All that the All-Merciful does, is for the good.”
At night, a troop came and ransacked the city. He said to [his audience], “Did I not tell you, that whatever the Holy One, blessed be He does, it is all for the good (letovah)?”

Berachos 60b-61a

It is notable that Rabbi Aqiva studied under Nachum ish Gamzu. For that matter, even in Rav Huna and Rav’s version, the idea is presented in the name of R’ Meir, a student of Rabbi Aqiva’s. This optimistic view of what befalls us shows a clear line of tradition.

But they do not say everything that happens is “tovah” or in Aramaic “tav“. The word is “letovah“, or “letav“, with the “le-” prefix meaning the preposition “for”. Rabbi Aqiva says that Hashem does is “for the good.” Nachum ish Gamzu’s position is more extreme; all that He allows to occur, even if by “standing by” as people commit atrocities (in possible contrast to R’ Aqiva’s reference to what the All-Merciful or Holy One does), is met with “this too is for the good.”

And I believe this is David haMelekh’s point in our opening Yerushalmi as well. Not everything is good, although everything does lead to good. History runs from chaos and confusion to a world full of knowledge of G-d, when all join together “to do Your Will with whole hearts”. Even as he acknowledges his errors, David haMalekh admitting not acting in alliance with the Divine Plan, he still sees how Hashem only permitted him to succeed in sinning because He was able to bring some good to the world through it.

(See also this related post on the Thermodynamics of History.)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *